Regulamin pobytu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania w Apartamentach. Jest on integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Apartamentów.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu. Jeżeli Klient nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, iż Apartament został wynajęty na jedną dobę. 
 4. W Obiekcie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 6.00.  
 5. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, zgłoszone do godziny 22.00 dnia poprzedzającego upływ terminu planowanego pobytu, zostanie uwzględnione w miarę możliwości. 
 6. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11:00 w ostatnim dniu pobytu w Apartamencie, nieuzgodnione wcześniej, jest traktowane jako samowolne przedłużenie pobytu przez Klienta. W takim przypadku Down Town Apartments naliczy opłatę (karę umowną) w wysokości 100% stawki za dobę hotelową, co jednak nie gwarantuje możliwości dalszego pobytu Klienta w wynajmowanym Apartamencie. 
 7. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania z przyczyn nie leżących po stronie Down Town Apartments, opłata za dany pobyt nie zostanie zwrócona. 
 8. Klient zobowiązany jest do poszanowania mienia Down Town Apartments znajdującego się w Obiekcie oraz przestrzegania ogólnie przyjętych zasad porządku publicznego. W przypadku stwierdzenia dewastacji lub rażącego naruszania porządku publicznego, pracownicy mają prawo podjąć stosowne działania włącznie z dokonaniem zgłoszenia na policję. 
 9. Klient powinien zawiadomić pracownika Obiektu o wystąpieniu szkody, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby lub osoby przebywające w Apartamencie pod jego nadzorem.
 11. Klient może korzystać z Apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem, nawet w sytuacji, gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił czynsz. 
 12. Liczba osób zamieszkujących w Apartamencie nie może być większa od podanej w rezerwacji. W przypadku przekroczenia tej liczby Klient zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie ryczałtowej w wysokości dwukrotności czynszu za najem Apartamentu przez okres jednej doby. 
 13. Przy każdorazowym opuszczeniu Apartamentu Klient zobowiązany jest zamknąć wszystkie okna i drzwi wyjściowe do Apartamentu, oraz starannie przechowywać klucze, bez dostępu do nich osób postronnych. 
 14. W przypadku zgubienia kluczy do Apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Down Town Apartments opłaty w wysokości 30 zł za jeden komplet kluczy. 
 15. W Apartamentach obowiązuje całkowity zakaz palenia. W przypadku złamania zakazu, Klient zobowiązany jest uiścić na rzecz Down Town Apartments karę umowną w wysokości 2000 zł za każdorazowe złamanie zakazu. 
 16. Organizowanie w Apartamencie imprez towarzyskich jest zabronione.
 17. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia pilota do hali garażowej Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty 200 zł.
 18. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w Apartamentach grzałek i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia Apartamentu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, komputerowych oraz urządzeń do osobistego użytku (takich jak golarka, szczoteczka elektryczna itp.).
 19. Down Town Apartments nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie przedmiotów pozostawionych w Apartamencie. 
 20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu Down Town Apartments zastrzega sobie prawo odmowy dalszego świadczenia usług Klientowi, który je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu Apartamentów, w tym do uregulowania wszelkich należności.  
 21. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, Down Town Apartments zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi innego apartamentu o takim samym standardzie lub wyższym, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji.
 22. Zabrania się publikowania zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, wytworzonych w apartamentach, które mogą naruszyć dobre imię Down Town Apartments.
 23. Down Town Apartments powołując się na art.662 i art.433 Kodeksu Cywilnego, art. 288 Kodeksu Karnego oraz art. 124 Kodeksu Wykroczeń zastrzega sobie prawo do wystąpienia o zapłatę należnej kwoty za spowodowanie zniszczeń w lokalu, a w przypadku, gdy zniszczenia przekraczają kwotę 250 zł firma ma prawo do zgłoszenia naruszenia prawa i wszczęcia postępowania wobec najemcy.
 24. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.